Privacyverklaring KIND UIT DE WIND
Informatie over de manier waarop wij met jouw privacygevoelige gegevens omgaan.
 KIND UIT DE WIND is een handelsnaam van de Coöperatie voor Mediation, Training
en Coaching U.A. Statutaire zetel gemeente Beusichem Datum akte van oprichting
25-02-2020 die wordt gevormd door de trainers/coaches mr Joyce A. Korver
(secretaris en penningmeester van de coöperatie) en mr. Shirley Fehr Korver
(voorzitter van de coöperatie) KvK-nummer 77451082, Rechtspersoon RSIN 861011132
De verwerkingsverantwoordelijken zijn:
 Joyce A. Korver van Korver Mediation, Einde 8, 4112 JA Beusichem, secretaris en
penningmeester van de coöperatie
 Shirley E.P.C. Fehr via Intercollegiaal, Van Dam van Isseltweg 9, 4191KC
Geldermalsen, voorzitter van de coöperatie.
De coöperatie, verder aan te duiden met “KIND UIT DE WIND” is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens die je via de website, sociale media of in onze trainingen en bijeenkomsten
verstrekt.
KIND UIT DE WIND verwerkt de persoonsgegevens die we van jou – of in het geval van een training
voor professionals – die wij van jouw werkgever ontvangen. Het gaat om gegevens die we ontvangen
bij aanmelding of tijdens training of begeleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze
nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt.
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en
overige contactgegevens, betalingsgegevens, jouw feedback over de training en overige informatie
die jij aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt KIND UIT DE WIND persoonsgegevens in
het kader van jouw training, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en -indien toepasselijk- of
je de training (met goed gevolg) hebt afgerond.
KIND UIT DE WIND gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 de registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jouw gekozen
training of bijeenkomst;
 het verzorgen van de door jou gekozen training;
 om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 om jou onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 om jou de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren; en
 om te voldoen aan op KIND UIT DE WIND rustende wet- en regelgeving.
De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus
niet meer tot jou herleidbaar.
Bij trainingen voor professionals kan – indien dat met jouw werkgever is overeengekomen – KIND UIT
DE WIND informatie over jouw aanwezigheid bij de training verstrekken aan jouw werkgever. Wij
kunnen jouw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties. KIND
UIT DE WIND zal jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij jij daarvoor voorafgaande
toestemming hebt gegeven aan KIND UIT DE WIND of indien KIND UIT DE WIND daartoe wettelijk
verplicht is.
Voor het opstellen van bijvoorbeeld persoonlijkheidsvragenlijsten werken wij met software die daarbij
als verwerker optreedt van jouw gegevens. Wij spannen ons in om te realiseren dat de leveranciers
zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.
Jouw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld.
Wij werken niet op andere manieren met jouw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor
profiling of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases tenzij
jou ons daarvoor toestemming geeft. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan direct contact met ons op.
Indien jij vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn kunt jij
ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren
en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens zullen in
overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen 6 weken door ons worden
behandeld.
We bewaren de gegevens tijdens de looptijd van de training. Daarna worden ze in een archief
opgeslagen, zodat jij daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken en om te voldoen aan de eisen
van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is minimaal 7 jaar. Wij bewaren jouw gegevens niet langer
dan noodzakelijk. Wij verwijderen de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn
verouderd of wanneer jij zelf om verwijdering verzoekt.
We willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op onze website te delen. Dit
kan door middel van social media buttons. De meeste social mediakanalen werken met cookies en
houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de
buttons: Facebook, LinkedIn, YouTube. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social
media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. Wij hebben geen invloed op
het gebruik van de gegevens door de social media kanalen.
KIND UIT DE WIND kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy
regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is
opgesteld in juli 2021