ALGEMENE VOORWAARDEN: Train de Mediator
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Train de Mediator: De organisatie van Train de Mediator is in handen van mr. Joyce A. Korver via
Korver Mediation (gevestigd te 4112 JA Beusichem, Einde 8, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30254125)
1.2 Website: www.traindeMediator.nl
Mr. Joyce A. Korver is eigenaar van de website en domeinnaam
www.traindemediator.nl.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Train de Mediator en Deelnemer tot
afname van één of meer Opleidingsproducten van Train de Mediator.
1.4 Inschrijving: iedere mondelinge of schriftelijke inschrijving van Deelnemer voor
één of meer Opleidingsproducten van Train de Mediator.
1.5 Deelnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die
deelneemt aan een training of een ander Opleidingsproduct van Train de
Mediator.
1.6 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor Opleidingsproducten van
Train de Mediator.
2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Train de
Mediator en Deelnemer.
2.2 Train de Mediator is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de
Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Train de
Mediator zal wijzigingen van de Voorwaarden bekend maken
op www.traindeMediator.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na
bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.
3. Aanmelding
3.1 Aanmelding voor een training of een ander Opleidingsproduct van Train de
Mediator dient schriftelijk of digitaal te geschieden door het indienen van het
inschrijfformulier op de website of per e-mail. De klant die zich aanmeldt, ontvangt
een ontvangstbevestiging op het opgegeven e-mailadres.
3.2 De aanmelding mag binnen 24 uur na de indiening van het inschrijfformulier
kosteloos door de Deelnemer worden ingetrokken per mail, via
info@korvermediation.nl. Na deze 24 uur wordt de aanmelding als definitief
aangemerkt en is het cursusgeld verschuldigd. Hierna zal de deelnemer zo spoedig
mogelijk een factuur ontvangen.
3.3 Voor vrijwel iedere training is een maximum gesteld voor het aantal deelnemers.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Indien de klant
niet kan deelnemen omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt, dan
informeert Train de Mediator hem hierover.
4. Betaling
4.1 Betaling van het volledige cursusgeld aan Train de Mediator dient te
geschieden voor aanvang van het Opleidingsproduct van Train de Mediator op
de door Train de Mediator aangewezen bankrekening of via een andere door
Train de Mediator aangegeven betaalwijze.
4.2 Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende BTW percentage.
4.3 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Deelnemer in verzuim
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Train de Mediator gerechtigd
vanaf de vervaldatum de wettelijke rente aan Deelnemer in rekening te brengen,
alsook administratiekosten.
4.4 Het is Deelnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Train de
Mediator, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van
Deelnemer op Train de Mediator.
4.5 Train de Mediator is gerechtigd nakoming van enige verplichting jegens
Deelnemer, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Deelnemer aan
een Opleidingsproduct Train de Mediator, op te schorten zolang Deelnemer niet
aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Train de Mediator heeft voldaan.
5. Annulering of wijziging
5.1 Annulering van een Inschrijving door Deelnemer is uitsluitend schriftelijk of per
e-mail mogelijk.
5.2 Annulering van de Inschrijving door Deelnemer is slechts kosteloos mogelijk tot 3
weken voor aanvang van een Opleidingsproduct van Train de Mediator.
Bij annulering van de Inschrijving binnen 3 weken voor aanvang van een
Opleidingsproduct van Train de Mediator zal Deelnemer het volledige bedrag
verschuldigd zijn.
5.3 Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleidingsproduct van Train de
Mediator is Deelnemer het gehele cursusgeld aan Train de Mediator verschuldigd.
De Deelnemer heeft wel de mogelijkheid een plaatsvervanger te sturen.
Dit dient per e-mail aan Train de Mediator te worden doorgegeven.
5.4 Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen heeft Train de Mediator het recht het
Opleidingsproduct van Train de Mediator te annuleren tot 10 werkdagen voor de
beoogde cursusdatum. Train de Mediator is dan slechts gehouden het cursusgeld
terug te betalen.
5.5 Train de Mediator behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te
vervangen en/of de datum en het tijdstip van een Opleidingsproduct van Train de
Mediator te wijzigen en zal Deelnemer van een dergelijke wijziging tijdig op de
hoogte stellen. Deelnemer heeft bij wijziging van de docent of verplaatsing van het
Opleidingsproduct van Train de Mediator naar een andere datum het recht de
Inschrijving schriftelijk kosteloos te annuleren. Train de Mediator zal in dat geval het
reeds betaalde cursusgeld terugbetalen.
5.6 Mocht Train de Mediator niet in staat zijn een docent te vervangen of een
nieuwe datum te realiseren, dan zal het Opleidingsproduct van Train de Mediator
worden geannuleerd en zal het cursusgeld aan Deelnemer worden terugbetaald.
Als de docent door ziekte is verhinderd, dan geldt dat als overmacht en zal het
Opleidingsproduct van Train de Mediator worden geannuleerd. Train de Mediator
neemt dan geen andere verplichting op zich dan het uitsluitend terugbetalen van
het inschrijfgeld.
6. Permanente Opleiding (PO)
6.1 Wanneer dat vooraf is aangekondigd, kunnen PE-punten aan de deelname
aan een Opleidingsproduct van Train de Mediator worden toegekend. Wanneer
Deelnemer hiervoor kwalificeert en aan alle vereisten heeft voldaan, zal aan
Deelnemer een deelnamecertificaat worden uitgereikt inclusief een bewijs van de
behaalde PO-punten. Voor het verkrijgen van een deelnamecertificaat dient
Deelnemer te bewijzen dat hij het Opleidingsproduct van Train de Mediator
volledig heeft gevolgd. Vooraf of tijdens het Opleidingsproduct van Train de
Mediator zal worden aangegeven hoe dit bewijs kan worden geleverd.
6.2 Train de Mediator behoudt zich het recht voor om geen deelnamecertificaat
en/of geen of minder PE-punten aan Deelnemer toe te kennen indien zij vermoedt
dat er sprake is van misbruik, fraude of oneigenlijke of onvolledige deelname aan
het Opleidingsproduct van Train de Mediator.
7. Intellectueel eigendomsrecht
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het
auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en
overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij Train de
Mediator, de docent en/of derden.
7.2 Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te
verveelvoudigen of openbaar te maken.
7.3 Niets in de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.
8. Aansprakelijkheid & overmacht
8.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van Opleidingsproducten van Train de
Mediator en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Train de Mediator
niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de
Opleidingsproducten van Train de Mediator en het cursusmateriaal.
Train de Mediator en de docenten zijn, voor zover maximaal is toegestaan op
grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden
aansprakelijk.
8.2 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Train de Mediator
is Train de Mediator niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Deelnemer in
verband met deelname aan een Opleidingsproduct van Train de Mediator of uit
hoofde van de Overeenkomst lijdt.
9. Klachten
9.1 Klachten over de dienstverlening van Train de Mediator kunnen worden
ingediend via info@korvermediation.nl
9.2 Train de Mediator zal binnen 10 werkdagen na indiening van een klacht
contact opnemen met de desbetreffende Deelnemer om de klacht met Deelnemer
te bespreken, dan wel zorgdragen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie op de
klacht.
9.3 Waar mogelijk streeft Train de Mediator ernaar tot een gezamenlijke oplossing
te komen.
10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst en
Opleidingsproducten van Train de Mediator zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de daartoe bevoegde rechter.
11. Diversen
11.1 Deelnemer is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Train de Mediator de Overeenkomst en de daarmee samenhangende rechten
en verplichtingen over te dragen aan een derde.
11.2 Indien één of meer artikelen van de Voorwaarden ongeldig of op andere wijze
niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van de
Voorwaarden niet aangetast. Train de Mediator is dan gerechtigd om de
Voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende
artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de
betreffende niet-verbindende artikelen.
Versie september 2019